ТИРАЖУВАННЯ  (ДРУК) АВТОРЕФЕРАТІВ

( МЕТОДИЧОК) за 2 години!!!

(ДРУК ЦИФРОВИМ МЕТОДОМ)

 

Вимоги до документу:

  1. Документ збережений у форматі .pdf
  2. Формат листа А4
  3. Поля: ліве поле однакове з правим (1,5 - 2,0 см)
  4. Документ поділений на 2 файли (1-й файл - обкладинка,2-й файл - текст автореферату, методички)
  5. Наші дані:
Підписано до друку _____________2023р.
Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний.
Друк-цифровий. Умовн. друк. арк. 0,9.
Тираж 100 прим. Зам. № _____________

                                                
Надруковано у копі-центрі «МОДЕЛІСТ»
(ФОП Миронов М.В.,Свідоцтво ВО4022953)
м. Харків, вул. Мистецтв, 3 літер Б-1
Тел. +38-067-91-93-922
www.modelist.in.ua


Прошивка ДИСЕРТАЦІЙ